فهرست مشخصات

صداهای مورد استفاده در Free Nature Sounds Player از موجودی The FreeSound Project انتخاب شده اند که منبعی خلاق، مشترک و غیراختصاصی از صداهاست.

نمونه هایی از صداهای استفاده شده:

در تصویرپس زمینه سربرگ این جایگاه اینترنتی بانهایت احترام به net_efekt از this worderful shot استفاده شده است.