جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
11d 23h
23d 15h
30d 6h
51d 18h
51d 20h
55d 4h
55d 5h
59d 2h
77d 2h
78d 17h
78d 17h
78d 17h
78d 17h
78d 17h
79d 16h
80d 15h
80d 16h
85d 12h
89d 10h
98d 19h
121d 8h
136d 23h
139d 0h
146d 23h
155d 15h
نامزمان سپری شده
159d 21h
169d 0h
180d 13h
187d 15h
194d 0h
195d 13h
201d 12h
202d 9h
214d 7h
221d 2h
228d 4h
229d 18h
241d 2h
241d 3h
243d 7h
244d 0h
244d 12h
250d 3h
255d 21h
257d 3h
257d 4h
257d 9h
260d 6h
268d 4h
268d 4h