جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
8h 48m
9h 0m
9h 7m
9h 18m
10h 58m
19h 14m
2d 3h
3d 0h
3d 11h
4d 22h
5d 3h
5d 11h
5d 20h
6d 19h
6d 20h
7d 8h
7d 9h
7d 11h
7d 11h
7d 15h
8d 3h
8d 3h
8d 3h
8d 8h
8d 19h
نامزمان سپری شده
10d 2h
10d 18h
11d 22h
12d 10h
13d 0h
14d 11h
17d 12h
19d 5h
19d 8h
19d 12h
20d 4h
20d 22h
21d 10h
21d 22h
23d 9h
23d 11h
23d 21h
25d 10h
25d 20h
26d 4h
26d 6h
26d 10h
26d 20h
27d 20h
28d 10h