جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
1h 27m
4h 22m
18h 22m
20h 33m
1d 1h
1d 3h
1d 11h
2d 3h
4d 15h
5d 4h
5d 5h
5d 14h
6d 1h
6d 5h
6d 10h
7d 5h
7d 7h
7d 14h
8d 3h
8d 11h
8d 22h
9d 5h
9d 15h
11d 15h
11d 23h
نامزمان سپری شده
12d 0h
13d 7h
13d 19h
13d 20h
14d 17h
15d 18h
16d 0h
17d 19h
17d 21h
17d 21h
17d 23h
19d 23h
20d 7h
20d 8h
21d 7h
21d 11h
22d 3h
23d 22h
24d 0h
25d 23h
26d 0h
26d 4h
27d 5h
27d 19h
28d 16h