جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
7d 5h
8d 6h
9d 3h
9d 19h
10d 4h
10d 4h
19d 0h
23d 2h
24d 8h
28d 15h
29d 18h
31d 19h
37d 1h
41d 10h
45d 9h
47d 10h
54d 9h
55d 4h
55d 5h
55d 9h
57d 9h
57d 20h
60d 16h
63d 7h
64d 1h
نامزمان سپری شده
65d 9h
66d 1h
66d 2h
66d 22h
68d 7h
68d 13h
69d 13h
73d 10h
76d 19h
77d 10h
82d 0h
88d 23h
92d 19h
93d 4h
95d 20h
96d 1h
102d 10h
103d 23h
109d 22h
110d 19h
113d 20h
116d 0h
117d 21h
118d 21h
122d 17h