جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
2h 31m
2h 37m
2h 38m
12h 40m
15h 57m
1d 7h
1d 16h
1d 21h
1d 21h
2d 0h
2d 3h
2d 9h
2d 18h
2d 20h
3d 5h
3d 5h
6d 9h
6d 14h
6d 16h
6d 20h
7d 3h
7d 20h
7d 21h
8d 12h
8d 18h
نامزمان سپری شده
8d 19h
8d 21h
9d 1h
9d 4h
9d 19h
9d 21h
10d 14h
10d 14h
10d 21h
11d 7h
11d 10h
11d 15h
11d 20h
11d 20h
12d 15h
13d 17h
13d 19h
14d 1h
14d 19h
15d 14h
15d 16h
15d 19h
15d 19h
15d 20h
15d 20h