جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
12h 5m
19h 45m
1d 10h
2d 10h
2d 17h
3d 11h
4d 6h
4d 11h
4d 14h
4d 14h
4d 18h
5d 0h
6d 21h
7d 0h
7d 15h
8d 7h
8d 7h
8d 19h
9d 14h
10d 4h
11d 10h
12d 1h
14d 6h
14d 19h
15d 13h
نامزمان سپری شده
16d 0h
16d 3h
16d 4h
16d 18h
16d 18h
16d 18h
16d 21h
16d 21h
17d 10h
18d 4h
18d 5h
18d 13h
18d 23h
19d 19h
20d 4h
20d 12h
20d 18h
20d 21h
22d 3h
22d 3h
22d 6h
23d 5h
23d 7h
23d 8h
23d 10h