جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
13h 34m
22h 55m
1d 1h
1d 1h
1d 4h
1d 5h
1d 6h
1d 7h
1d 7h
1d 7h
1d 21h
2d 0h
2d 5h
2d 13h
2d 21h
3d 6h
3d 9h
3d 10h
3d 17h
3d 19h
3d 21h
3d 21h
4d 4h
4d 6h
6d 6h
نامزمان سپری شده
6d 13h
6d 16h
7d 3h
7d 4h
7d 5h
7d 17h
7d 20h
8d 2h
8d 11h
9d 2h
9d 5h
9d 13h
9d 15h
9d 23h
10d 19h
11d 2h
11d 6h
11d 7h
11d 8h
11d 13h
11d 17h
11d 20h
12d 2h
12d 2h
12d 2h