جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
2h 19m
2d 9h
2d 19h
3d 0h
3d 20h
5d 7h
7d 3h
7d 16h
8d 1h
8d 9h
10d 16h
10d 21h
16d 1h
16d 1h
16d 2h
16d 3h
16d 13h
16d 22h
17d 4h
17d 10h
17d 21h
18d 8h
18d 8h
18d 8h
18d 9h
نامزمان سپری شده
18d 10h
18d 17h
22d 16h
24d 9h
24d 9h
24d 21h
25d 1h
25d 6h
27d 21h
28d 1h
28d 23h
29d 1h
32d 15h
33d 4h
34d 7h
35d 3h
37d 1h
37d 23h
37d 23h
38d 11h
40d 1h
41d 3h
43d 20h
44d 5h
44d 18h