جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
43m
16h 45m
18h 9m
1d 14h
2d 23h
3d 5h
4d 5h
8d 2h
11d 11h
12d 2h
12d 9h
14d 6h
16d 16h
18d 12h
19d 10h
23d 15h
27d 11h
27d 19h
30d 12h
30d 17h
34d 0h
37d 2h
38d 15h
39d 2h
44d 14h
نامزمان سپری شده
45d 11h
48d 12h
50d 7h
50d 16h
52d 13h
53d 12h
57d 9h
62d 21h
64d 4h
66d 23h
68d 19h
70d 23h
71d 6h
71d 21h
72d 0h
72d 5h
72d 19h
72d 23h
80d 12h
83d 20h
84d 4h
84d 5h
86d 9h
87d 2h
87d 13h