جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
6h 46m
7h 30m
12h 21m
1d 8h
1d 8h
2d 23h
3d 22h
4d 1h
5d 2h
5d 12h
5d 12h
6d 0h
7d 0h
7d 2h
8d 18h
8d 18h
8d 18h
10d 6h
10d 9h
11d 4h
11d 15h
13d 1h
13d 1h
13d 8h
13d 14h
نامزمان سپری شده
13d 21h
14d 3h
14d 5h
14d 21h
14d 23h
15d 19h
15d 20h
15d 20h
15d 23h
16d 12h
17d 11h
18d 11h
18d 19h
19d 8h
20d 21h
21d 0h
21d 5h
21d 10h
21d 12h
21d 12h
21d 12h
21d 12h
21d 15h
21d 17h
22d 7h