جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
1d 3h
1d 6h
4d 13h
5d 5h
7d 23h
8d 17h
8d 18h
8d 18h
9d 5h
10d 8h
14d 20h
16d 0h
16d 0h
16d 3h
16d 21h
17d 16h
17d 21h
21d 10h
21d 13h
21d 23h
22d 1h
23d 15h
24d 2h
25d 22h
28d 18h
نامزمان سپری شده
28d 22h
28d 23h
28d 23h
29d 0h
29d 0h
29d 2h
29d 3h
29d 4h
29d 14h
29d 21h
30d 6h
31d 1h
31d 1h
31d 21h
32d 4h
32d 6h
32d 19h
33d 1h
33d 3h
33d 8h
34d 18h
38d 5h
38d 20h
39d 3h
39d 4h