جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
3h 21m
4h 59m
13h 3m
13h 19m
14h 39m
16h 15m
1d 15h
1d 16h
2d 12h
2d 14h
3d 11h
3d 12h
3d 14h
4d 14h
5d 5h
5d 10h
5d 13h
5d 14h
5d 17h
6d 11h
6d 15h
6d 18h
6d 20h
7d 6h
7d 11h
نامزمان سپری شده
8d 2h
8d 10h
8d 23h
9d 3h
9d 11h
10d 4h
10d 16h
11d 16h
11d 16h
11d 16h
11d 18h
11d 20h
11d 23h
12d 15h
12d 15h
12d 18h
13d 19h
14d 15h
16d 8h
17d 10h
18d 3h
18d 12h
19d 2h
19d 4h
19d 13h