جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
1d 21h
3d 5h
7d 11h
7d 13h
8d 5h
9d 11h
9d 11h
9d 13h
9d 20h
11d 14h
11d 19h
11d 21h
13d 6h
13d 8h
13d 16h
14d 13h
14d 14h
15d 15h
18d 13h
19d 7h
20d 16h
20d 20h
20d 22h
26d 6h
26d 6h
نامزمان سپری شده
26d 9h
29d 5h
29d 6h
29d 7h
29d 10h
29d 13h
32d 8h
32d 23h
33d 0h
34d 6h
34d 15h
35d 7h
35d 10h
36d 20h
36d 20h
37d 11h
38d 8h
38d 9h
40d 7h
40d 9h
40d 11h
40d 17h
40d 17h
40d 17h
41d 12h