جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
8h 56m
11h 50m
13h 16m
2d 3h
2d 5h
2d 15h
3d 18h
6d 3h
6d 3h
8d 17h
9d 8h
12d 6h
13d 7h
13d 19h
17d 6h
18d 10h
19d 14h
19d 16h
20d 11h
20d 21h
21d 2h
21d 3h
21d 16h
22d 16h
23d 14h
نامزمان سپری شده
26d 15h
28d 6h
28d 21h
29d 23h
29d 23h
32d 5h
33d 7h
33d 7h
33d 19h
33d 20h
33d 22h
34d 9h
34d 15h
34d 15h
34d 20h
35d 6h
36d 4h
36d 5h
36d 17h
36d 17h
36d 17h
36d 17h
36d 17h
36d 17h
36d 17h