جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
11h 21m
18h 44m
20h 44m
1d 1h
1d 1h
2d 18h
3d 7h
3d 12h
3d 12h
3d 12h
3d 13h
4d 0h
4d 1h
4d 2h
4d 2h
4d 6h
4d 6h
4d 7h
4d 23h
5d 2h
5d 6h
5d 10h
5d 10h
5d 10h
5d 11h
نامزمان سپری شده
5d 14h
5d 16h
5d 17h
6d 2h
6d 14h
6d 16h
6d 20h
6d 20h
7d 5h
8d 15h
9d 23h
10d 6h
10d 6h
10d 7h
10d 16h
11d 3h
11d 5h
11d 7h
11d 7h
11d 10h
12d 17h
13d 4h
13d 7h
13d 19h
14d 2h