جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
3d 5h
3d 13h
3d 14h
5d 17h
6d 11h
6d 22h
8d 12h
12d 3h
12d 13h
13d 8h
14d 14h
17d 10h
18d 4h
18d 4h
18d 4h
18d 8h
19d 13h
19d 14h
19d 20h
19d 21h
20d 2h
20d 18h
21d 11h
21d 16h
22d 16h
نامزمان سپری شده
24d 3h
25d 10h
26d 3h
27d 20h
29d 18h
30d 14h
30d 15h
30d 15h
30d 15h
30d 23h
31d 7h
31d 11h
31d 12h
31d 13h
31d 14h
32d 8h
32d 8h
32d 8h
32d 9h
32d 12h
32d 12h
32d 13h
32d 13h
32d 13h
32d 13h