جدیدترین قطعات نواهای طبیعت

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که اخیرا تدوین شده اند. قطعه ای را هم که شما می سازید بشرط آنکه نام بی ربط و زشتی نداشته باشد در این لیست،فهرست خواهدشد.
نامزمان سپری شده
7h 35m
7h 50m
8h 40m
9h 39m
13h 17m
1d 4h
1d 14h
2d 2h
2d 2h
2d 7h
2d 11h
2d 12h
2d 18h
3d 14h
3d 22h
4d 2h
4d 4h
4d 5h
4d 6h
4d 6h
4d 11h
5d 0h
5d 7h
6d 1h
6d 15h
نامزمان سپری شده
8d 3h
8d 8h
9d 7h
9d 9h
10d 18h
10d 21h
11d 9h
12d 22h
13d 3h
13d 5h
13d 8h
13d 8h
15d 13h
15d 22h
15d 22h
15d 22h
15d 22h
15d 23h
15d 23h
15d 23h
15d 23h
16d 23h
17d 4h
17d 13h
17d 21h